Identifikim

Çelesat GS1 te Identifikimit u mundesojne kompanive menyra efikase te aksesimit te informacionit mbi produktet ne zinxhiret e furnizimit si dhe ndarjen e ketij informacioni me partneret tregtare.

Çelësat u mundësojnë kompanive caktimin e standardeve te identifikimit mbi produktet, dokumentat, vendet fizike etj.

Duke qene se çelësat ID GS1 janë globalisht unike, ato mund të shkembehen mes kompanive, duke rritur keshtu vizibilitetin e zinxhirit të furnizimit mes partnerëve tregtarë.

Per te ndertuar nje çeles GS1 te identifikimit, kompania juaj duhet te behet anetare e GS1 Albania ne menyre qe te pajiset me prefiksin unik GS1. Ky prefiks do te formoje bazen e çelesave tuaj te identifikimit.

Ekzistojne 11 çelesa GS1 te identifikimit te cilat I krijojne mundesi organizatave te lidhin ngjarjet fizike me te dhenat perkatese, si ne tabelen me poshte.

Çelesat e Identifikimit Perdoren per te identifikuar Shembull
Numri Global i Artikullit Tregtar (GTIN) Produktet dhe sherbimet Pakot e çokollatave, kanaçet e pijeve freskuese, albumet muzikore
Numri Global i Vendndodhjes (GLN) Entitetet dhe vendndodhjet Kompanite, magazinat, fabrikat, departamentet, dyqanet
Kodi Serial i Ngarkeses (SSCC) Njesite logjistike Paletat, parcelat
Numri Global i Identifikimit te Aseteve te Kthyeshme  (GRAI) Asetet e kthyeshme Arkat, ngarkesat, kutite
Identifikuesi Global i Aseteve Individuale (GIAI) Asetet Pajisjet mjekesore, prodhuese, teknologjike apo pajisjet e transportit
Numri Global i Sherbimit (GSRN) Marredhenien midis nje kompanie qe ofron sherbime dhe marresit te sherbimeve Anetaret e skemave te besnikerise (grupimeve), doktoret ne nje spital, anetaret e bibliotekave

Identifikuesi Global i Llojit te Dokumentit (GDTI)

Dokumentat Kerkesat e taksave, formularet e dergesave, patentat

Numri Global i Identifikimit te Dergimit (GINC)

Dergimet Njesite logjistike te transportuara se bashku ne oqean, ne nje kontenier

Numri Global i Indentifikimit te Dergeses (GSIN)

Dergesat Njesite logjistike te derguara se bashku tek nje klient

Numri Global i Kuponit (GCN)

Kuponet
 
Kuponet digjital

Idenfikuesi i Komponteve / Pjeseve (CPID)

Komponentet dhe pjeset Pjeset motorrike