GS1 ne Shqiperi

GS1 ALBANIA, Zyra Shqiptare e Numerimit Automatik te Artikujve (Bar kodeve), eshte hapur në Qershor 2006 dhe eshte anetare e organizates boterore GS1-Global me seli qendrore ne Bruksel, Belgjike.

GS1 ALBANIA ka marre prefiksin e saj nderkombetar, prefiksin 530, i cili vendoset gjithmone ne fillim te barkodit te produkteve te kompanive shqiptare anetare te GS1 ALBANIA.

GS1 ALBANIA eshte perfaqesuesja e vetme e Organizates boterore GS1-Global ne Shqiperi, e cila ka ÇERTIFIKATEN per te drejtat e sistemit GS1 dhe autorizimin ekskluziv per te percaktuar barkodet dhe per te zhvilluar sistemin GS1 ne vend.

 

" Misioni i GS1 ALBANIA eshte administrimi dhe promovimi i sistemit GS1 ne Shqiperi."  

Roli yne si anetare te organizates GS1 konsiston ne …

  • Promovimin dhe shpjegimin e perdorimit te sakte te standarteve dhe rregullave te GS1 te gjitha kompanive qe operojne aktualisht ne Shqiperi
  • Alokimin dhe administrimin e kodeve te GS1 te gjitha kompanive shqipetare
  • Kujdesin e nevojave dhe kerkesave te kompanive ne Shqiperi persa i perket implementimit te sistemit GS1 si dhe bashkepunimi me GS1 per gjetjen e zgjidhjeve te ndryshme
  • Sigurimin e udhezimeve dhe specifikimeve teknike per perdorimin sa me te sakte te sistemit GS1

Anetaret tane rregjistrohen ne databazen globale GS1 te quajtur GEPIR e cila perdoret nga marketet dhe partneret tregtare per te vertetuar Prefikset Globale GS1 te Kompanive (GCP-te) qe perdoren nga furnitoret e tyre.